ГлавнаяАнонсыАлматы
Расписание выставок Центрального Государственного музея на июль 2017 г.
Алматы
10.07.2017
1979
0.0

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейінде 2017 жылдың шiлде айларында өтетінуақытша көрмелердің анонсы

Жұмыс істеп тұрған көрмелер:

ҚР Мемлекеттік орталық музейінде Астана қаласында өтетін ЭКСПО-2017 аясында «Ғылымның қилы соқпағымен: Тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы ғалым тұлғалар» атты көрме

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейі және Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік архивімен бірлескен КСРО Халық әртісі, профессор Хадиша Бөкееваның (1917-2011) туғанына 100 жыл және оның жұбайы қазақ опера әншісі, педогог-профессор ҚазКСР Халық әртісі, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Байғали Досымжановтың (1922-1998) 95 жыл толуына арналған «Сахна саңлағы»атты көрме

Дүниежүзілік жазушылар күніне арналған қазақтың көрнекті ақын-жазушылары – М.Әуезовтың 120 жылдық, Ғ.Мүсірепов пен Ғ.Мұстафиннің 115 жылдық, Д.Әбілев пен Ғ.Ормановтың 110 жылдық, Ә.Шәріповтың 110 жылдық және Ә.Нұршайықов пен С.Шаймерденовтың 95 жылдық мерейтойларына арналған«Халық жүрегіндегі қаламгерлер» атты көрме

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейіндегі тұрақты жұмыс жасайтын экспозициялар:

• 1 –Палеонтология және археологиязалы;

• 2-Тарихи этнографиялық залы;

• 3- Қазақстан Ұлы Отан соғсы жылдарында, диаспоралар мәдениеті залы;

• 4- Қазіргі Қазақстан залы;

• 5-«Ашық қор – Қазақстанның Археологиялық алтыны» экскурсиялық қызмет көрсетуді қосқандағы кіру ақысы - 1300 тг.

• 6 - «Антропология музейі» залы - экскурсиялық қызмет көрсетуді қосқандағы кіру ақысы - 1000 тг.

• 7 – «Н.Г. Хлудова» залы- экскурсиялық қызмет көрсетуді қосқандағы кіру ақысы - 1000 тг.

Мекен-жайы: Самал – 1 ы.а., 44 үй, т. 264-55-77, 264-46-50

Жұмыс кестесі: 9.30-дан 18.00-ге дейін, әр сейсенбі күні демалыс

Музейге кіру ақылы: ересектер үшін 300 теңге, студенттер үшін 200 теңге, зейнеткерлер үшін 150 теңге, оқушылар үшін 100 теңге, шетелдік турист қонақтар үшін 500 теңге.

Анонс выставок Центрального Государственного музея Республики Казахстан на июль2017 г.

Действующие выставки:

«Ғылымның қилы соқпағымен: Тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы ғалым – тұлғалар» в рамках проведении ЭКСПО-2017 в г. Астане.

«Сахна саңлағы» в связи со 100-летием со дня рождения народной артистки Казахстана и СССР, профессора Хадиши Букеевой (1917-2011) и 95-летием со дня рождения ее супруга, казахского оперного певца, педагога и профессора, народного артиста Казахской ССР, лауреата Государственной премии СССР Байгали Досымжанова (1922-1998)

«Халық жүрегіндегі қаламгерлер», посвященная юбилеям целой плеяды выдающихся писателей Казахстана – 120 летию М.Ауэзова, 115-летию Г.Мусрепова, Г.Мустафина, 110-летию Д.Абилева, Г.Орманова, 105-летию А.Шарипова, 95-летию С.Шаймерденова и А.Нуршаихова

Постоянно-действующие экспозиции Центрального государственного музея Республики Казахстан

• 1 – зал: Палеонтология и археология

• 2- зал:Историческая этнография

• 3- зал: Диаспорология и Казахстан в годы ВОВ

• 4- зал: Суверенный Казахстан

• 5-зал: «Открытый фонд. Археологическое золото Казахстана» с экскурсионным обслуживанием – 1300 тг.

• 6 - зал «Музей антропологии» - с экскурсионным обслуживанием – 1000 тг.

• 7 – зал «Н.Г. Хлудова» - с экскурсионным обслуживанием – 1000 тг.

Адрес: Самал – 1, д.44, т. 264-55-77, 264-46-50

Режим работы с 9.30 до 17.00, выходной-вторник

Вход в музей платный: 300 тенге для взрослых, 200 тенге для студентов, 150 тенге для пенсионеров, 100 тенге для школьников, 500 тенге для иностранных гостей и туристов

Announcement of the exhibitions of the CentralStateMuseum Of the Republic of Kazakhstan for Jule 2017.

Existing exhibitions:

«Gylymnynkilysokpagymen: TauelsizKazakstannyntarihyndagygalym - tulgalar»within the framework of the EXPO-2017 in Astana.

"SakhnaSanlagi"in connection with the 100th anniversary of the birth of People's Artist of Kazakhstan and the USSR, Professor KhadishaBukeeva (1917-2011) and the 95th anniversary of the birth of her husband, Kazakh opera singer, teacher and professor, People's Artist of the Kazakh SSR , Laureate of the State Prize of the USSR BaigaliDosymzhanov(1922-1998).

"Halykzhuregnіdegikalamgerler" dedicated to the jubilees of a whole galaxy of outstanding writers of Kazakhstan - M. Auezov’s 120th anniversary, G. Mousrepov’s115th anniversary, G.Mustafin’s, D. Abilev’s 110th anniversary, G. Ormanov’s, A.Sharipov’s105th anniversary, S.Shaimerdenov’sand A.Nurshaikhov’s95th anniversary.

Constantly-acting expositions of the CentralStateMuseum of the Republic of Kazakhstan.

• 1st - Hall: Paleontology and archeology.

• 2nd- Hall: Historical ethnography.

• 3rd- Hall: Diasporology and Kazakhstan during the Second World War.

• 4th - Hall: Sovereign Kazakhstan.

• 5th- Hall: «Open Foundation. Archaeological gold of Kazakhstan» with excursion service - 1300 tenge.

• 6th - Hall «Museum of Anthropology» - with excursion service - 1000 tenge.

• 7th-«N.G. Khludov’sHall »- with excursion service - 1000 tenge.

Address: Samal - 1, 44, tel.: 264-55-77, 264-46-50.

Working hours from 9.30 to 17.00, closed on Tuesdays.

Entrance to the museum is paid: 300 tenge for adults, 200 tenge for students, 150 tenge for pensioners, 100 tenge for schoolchildren, 500 tenge for foreign visitors and tourists.


Теги:музей, выставки, анонсы, Расписание, Алматы


Читайте также

Комментарии (0)

avatar